Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met DeKeuzeCoach en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden worden tijdens het eerste intakegesprek overhandigd en toegelicht.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

DeKeuzeCoach richt zich op persoonlijke coaching binnen het werkveld van persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. DeKeuzeCoach is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch onder nummer 60752300.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is DeKeuzeCoach die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.
Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van DeKeuzeCoach.
Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd na het eerste intakegesprek aan opdrachtgever. Opdrachtgever stuurt voor aanvang van de coachgesprekken één exemplaar getekend retour.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren waarbij zij opdrachtgever zoveel mogelijk inzicht verschaft ten aanzien van haar competentie. In het kader van de ontwikkeling van haar competenties maakt opdrachtnemer gebruik van intervisie. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Opdrachtnemer heeft zich verbonden haar werkzaamheden uit te voeren onder de Ethische Gedragscode van de ICF (International Coach Federation).
 3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar/zijn NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en Offertes

 1. In het intakegesprek bepalen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of en onder welke condities een overeenkomst zal worden aangegaan. Het intakegesprek is gratis. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.
 4. In de overeenkomst zullen de prijsafspraken worden vastgelegd.

Artikel 6 | Betaling

 1. Opdrachtnemer factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van het traject. Betaling dient te geschieden door overmaking op bankrekening NL55 INGB 0006 4987 09 ten name van DeKeuzeCoach Boxmeer. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van twee weken.
 2. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever deze binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtgever.

Artikel 7 | Annulering

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een coaching traject. In geval van annulering is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

 1. Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van het traject: 50% van het totaalbedrag;
 2. Bij annulering tijdens het traject: 75% van het totaalbedrag. 

Artikel 8  | Het verzetten van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening moeten brengen. Afspraken die geannuleerd worden of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachsessies.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever leidt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachsessie. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 11 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient opdrachtgever deze binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingrichting.