Privacyverklaring

DeKeuzeCoach, gevestigd aan Tapuit 11, 5831 PZ Boxmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: www.dekeuzecoach.eu
Adres: Tapuit 11, 5831 PZ Boxmeer
Telefoonnummer: 06-46636209

Functionaris gegevensbescherming
Nicole Meijer is de functionaris gegevensbescherming van DeKeuzeCoach. Zij is te bereiken via info@dekeuzecoach.eu.

1. Verwerking persoonsgegevens
DeKeuzeCoach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of mondeling met betrekking tot het coachtraject.

2. Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@dekeuzecoach.eu, dan verwijder ik deze informatie.

3. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
DeKeuzeCoach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van informatie zoals de inhoud van mijn aangeboden diensten, het uitbrengen van offertes, het doen van intakegesprekken, het geven van presentaties en het verzenden van facturen;
  • Het verzenden van een mailing; onder aan de mailing heeft u de mogelijkheid zich af te melden voor de verzending hiervan;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • DeKeuzeCoach verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
DeKeuzeCoach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DeKeuzeCoach) tussen zit.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens
DeKeuzeCoach bewaart uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar of tot u mij verzoekt de gegevens te verwijderen of tot DeKeuzeCoach ophoudt te bestaan.
Foto’s worden uitsluitend met uw toestemming gemaakt en uitsluitend met uw toestemming geplaatst op mijn website of social media; deze toestemming is voor onbepaalde tijd.

6. Delen persoonsgegevens met derden
DeKeuzeCoach deelt alleen de benodigde persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Deze ondernemingen hebben ieder hun eigen privacy beleid. DeKeuzeCoach is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden.

7. Cookies of vergelijkbare technieken
DeKeuzeCoach gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8. Inzien, aanpassen of verwijderen gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DeKeuzeCoach en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekeuzecoach.eu.

DeKeuzeCoach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Een door u gegeven akkoord voor het gebruik van foto’s voor promotiedoeleinden door DeKeuzeCoach is nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

9. Beveiligen persoonsgegevens
DeKeuzeCoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@dekeuzecoach.eu.

 

Privacyverklaring DeKeuzeCoach, versie juli 2020